Nyheter

Stortinget med flere endringer i krisetiltakene
Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret
Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser
Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser
Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer
Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking
På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser
Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler
Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling
Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T ett år etter
Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?
Nyhet fra Regnskap Norge
Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge
Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør en forskjell for bransjen!
Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres
Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2
Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien
Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene du kan benytte til å kvalifisere søkere, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger
Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - skatte- og regnskapsmessig periodisering
Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk
Utkastet er tilpasset forslag til ny regnskapsførerlov, og forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Her finner du oversikt over aktuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av koronakrisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet
Arbeidsgiver skal fra 2021 benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva må til for at Vedum skal få til endring?
Det kastes rundt 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. For å gjøre noe med dette må vi endre regelverket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - ordningen utvides
Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar
Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betalinger til selvstendig næringsdrivende
Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi
Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteinnkreving under koronakrisen
Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?
Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årlig justering av mva
Fristen for å foreta årlig justering av mva er 10. februar. Justering gjøres på mva-meldingen for 6. termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-melding lav omsetning – søknads- og leveringsfrist
Husk å søke om årlig levering innen 1. februar og å levere oppgaven innen 10. mars
Nyhet fra Regnskap Norge
Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak
Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Klimaplanen til regjeringen vil påvirke store som små selskaper
Regnskapsfører får en sentral rolle i fremtidig bærekraftsrapportering hvis virksomhetene skal bidra til at regjeringen når sine ambisjoner i klimaplanen for perioden 2021-2030.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – praktisk informasjon
Hvem kan fylle ut søknad, signere og bekrefte søknadene? Vi har samlet noen sentrale spørsmål.
Nyhet fra Regnskap Norge
Store publikumsarrangementer kan søke om koronatilskudd
Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for dem som har måtte avlyse eller nedskalere som følge av pandemien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bransjens og foreningens bidrag til kompensasjonsordningen er historisk
Oppdraget er en anerkjennelse – både av regnskapsbransjens fagkompetanse og det næringspolitiske arbeidet vårt.
Nyhet fra Regnskap Norge
MVA – beregn årlig justering og få på plass dokumentasjon til den 10. februar
På omsetningsoppgaven for sjette termin som har frist den 10. februar skal det foretas eventuell årlig justering for kapitalvarer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om endringer i regnskapsloven
Finansdepartementet foreslår blant annet en del lettelser i notekravene for små foretak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2019 kan ettergis
Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta koronapandemien som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjon for næringsdrivende og frilansere - ordningen forlenges til 1. juli
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige inntektssikringsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foretakssammenslutningen Visma – Sticos er ferdigbehandlet
Konkurransetilsynet har ikke har funnet tilstrekkelig grunn til å gå videre med saken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer for regnskapsførere som driver i enkeltpersonforetak
Regnskapsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak vil fra 2021 ha ubetinget revisjonsplikt og må følge risikostyringsforskriften.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - kalkulator, oppstilling og dokumentasjon
Beregningskalkulatoren kan om ønskelig brukes til å dokumentere innholdet i søknaden og pålagte kontrollhandlinger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke mva-fradrag på kostnader knyttet til salg av fast eiendom
Nemdas tidligere vedtak om fradrag ble opphevet da staten møtte staten i retten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Hvor sikre er dine og kundenes data?
Etisk hacker og leder av Red Team i PWC, Nicolai Grødum, er gjest i denne episoden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - forlenger ordningen ut april
Opposisjonen uttaler at de vil forlenge ordningen ytterligere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2021
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2020-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Nyhet fra Regnskap Norge
Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2021
Satsene gjelder både innlands- og utlandsreiser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2021
Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt litt fra 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – regnskapsførers kontrollhandlinger
Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører og revisor skal utføre før søknad om tilskudd sendes inn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – slik fungerer tilskuddsordningen
Den nye kompensasjonsordningen får tre 2-månedlige tilskuddsperioder, hhv. september/oktober 2020, november/desember 2020 og januar/februar 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julehilsen 2020 (med sang)
Kjære medlem i Regnskap Norge og ambassadør for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge i ny dialog med Konkurransetilsynet
Etter tidligere dialog ønsket tilsynet våre vurderinger rundt Vismas avtalte oppkjøp av Sticos.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Møt den nye skattedirektøren, Nina Schanke Funnemark
Vi skal fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet!
Nyhet fra Regnskap Norge