Nyheter

Sirkulærøkonomi på dagsorden i Trøndelag
Regnskapsbransjen er berettiget rollen som virksomhetenes nærmeste rådgiver – i lang tid fremover!
Nyhet fra Regnskap Norge
Har dine ansatte råd til «venner og kjente»-rabatter?
Én konsekvens av regjeringens nye regelverk for naturalytelser er at «venner og kjente»-rabatter kan bli så dyrt for både bedrift og ansatte at mange trolig vil avskaffe dem helt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalbilletter - Transportsektoren får mer tid
Transportnæringen får ytterligere utsettelse for å tilpasse seg de nye reglene for skattlegging av naturalytelser. Fristen forlenges til 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 99 858 kroner
Endringen får virkning fra 1. mai 2019. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 blir dermed kr 98 866.
Nyhet fra Regnskap Norge
SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter
Ingen avskjæring av SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter for inntektsåret 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring
Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag
Elektroniske tidsskrifter og bøker skal få fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Revidert statsbudsjett: Selvstendig næringsdrivende får bedre sykepengeordning
Sykepengesatsen økes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik blir den nye arveloven
Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet snur om personalforsikringer
Etter massiv «protest» fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris som før.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalforsikringer – økt skatt og merarbeid
I stedet for å lønnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen nå verdsettes til det den ansatte kan kjøpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skatteøkning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gratulerer med dagen!
Torsdag 9. mai er det 50 år siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyråers Forening. I dag markerer vi 50 år med utvikling og vekst.
Nyhet fra Regnskap Norge
Webinar om revidert nasjonalbudsjett
Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Faktura for tilsynsavgift 2019
Tilsynsavgift å betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Formuesskatt - Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret
Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nå får du rabatt på nettkurs
Vi lanserer RN Fleksi – rabattmodellen for nettkurs og fortsetter å fremme skattyters rettsikkerhet i media!
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuer til egen sak – svikt i rettssikkerheten
Når staten saksøker staten i skattespørsmål, blir skattyteren selv bare en tilskuer til sin egen sak. Fem slike saker står for døren nå.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklinger på Arendalsuka 2019
Regjeringen forenkler og endrer, men tilbakemeldingene fra næringslivet er at det ikke monner. Regnskap Norge tar saken!
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteregler i Stortingets glemmebok
I skattemessig forstand er Stortinget arbeidsgiveren til representantene, selv om arbeidsmiljøloven tilsier noe annet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tidfesting av erstatning for avlingsskade på grunn av tørke
Erstatning for tap av grovfôr på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatt og sosiale avgifter som andel av bruttolønn i de nordiske landene
I forrige uke publiserte OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) en ny utgave av rapporten «Taxing Wages».
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektoratet bekrefter feil i forhåndsutfylte formuesverdier for skog, gårdsbruk og annen fast eiendom
Skatteetaten legger ikke ut nye forhåndsutfylte skattemeldinger, men endrer formuesverdiene i egne systemer slik at skatteoppgjørene blir korrekte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny synlighetskampanje på trappene
Vi vil vise hvor viktig regnskapsførerens kompetanse er, og at det må mer til enn en app for å matche den faglige innsikten du besitter som regnskapsfører.
Nyhet fra Regnskap Norge
Åpningstider påsken 2019
Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 15. og tirsdag 16. april. Onsdag 17. april er åpningstiden 08.00–12.00.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjeloven klar for brexit
Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen
Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skyhøy behandlingstid og diskriminering av saker kjennetegner dagens behandling av skatteklager
Finansdepartementet har nylig offentliggjort en rapport som ser på opphopningen av ubehandlede klagesaker i Skatteklagenemnda og løsninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lederrollen, datadeling, og personal- og tredjepartsrabatter på dagsorden
Hvorfor lederutviklingsprogram for bransjen, hva rører seg rundt a-ordningen og hva skjer på naturalytelsesfronten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp
Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personalrabatter og gaver i arbeidsforhold - beløpsgrenser for 2019 endret
Beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold endres til kr 2 000 og personalrabatter på opptil 100 % kan gis med inntil 8 000 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning om ajourhold av OTP ved deling av data fra a-ordningen
Skatteetaten skal utrede hvordan opplysninger som allerede rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig, og identifisere gevinstene en slik tilgang kan gi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Innføring av obligatorisk virksomhetsnummer
Skatteetaten vil kjøre et informasjonsløp mot virksomhetene som berøres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2018 – tips og råd
Hva må du passe på, og trenger du i det hele tatt å fylle den ut?
Nyhet fra Regnskap Norge
I 2021 blir skattemelding for næringsdrivende temabasert
Flere næringsdrivende må levere via årsoppgjørssystem.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ibsen, momsen, Vårherre og Peer Gynt
Peer Gynt AS er selskapet bak teater- og naturopplevelsen ved Gålåvatnet som årlig trollbinder tusener. De er vant til å søke eksperthjelp fra fagfolk når ting må gjøres profesjonelt – uansett om det gjelder Ibsen eller momsen!
Nyhet fra Regnskap Norge
eFaktura 2.0: Nå kan alle fakturere privatkunder rett i nettbanken
Stadig flere privatpersoner aksepterer eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør faktureringen mer effektiv og billigere, samtidig som det forbedrer likviditeten og kundeopplevelsen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fusjon av selskap med deltakerfastsetting – Utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet
Ved fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS) er utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet. For selskap med identisk eiersammensetning er det heller ikke nødvendig å beregne bytteforhold.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere fagressurser og godt grunnlag for fremtidsoptimisme
Møt våre to nye fagressurser og verdens første sirkulære regnskapsklynge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan du som regnskapsrådgiver tilfører verdi
3 prinsipper og 5 steg.
Nyhet fra Regnskap Norge
All in på utvikling og omstilling
7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester
I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny hvitvaskingsrutine – orientering og veiledning
Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvorfor engasjere seg?
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Et jubelår
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ordningen med frivillig retting virker godt
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking
Nyhet fra Regnskap Norge
Med akademi på menyen
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.
Nyhet fra Regnskap Norge
Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvikling og samarbeid
Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær
Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner
Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018
89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge