Nyheter

Bli med på Forenklingskonferansen 2021
Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hør på podkast i sommer
Trenger du noe å lytte til på late feriedager? Regnskap Norge-podden er aldri langt unna.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppfordring: Hvem skal du nominere til Årets Overskudd?
Hva kreves, hvem vi ser etter – og hvorfor har vi denne prisen?
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.
Nyhet fra Regnskap Norge
Angivelse av rabatter i salgsdokumentet
Når rabatter angis i ett beløp, må det klart fremgå hvilke varelinjer rabatten gjelder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gavekort på  kosmetisk behandling solgt før lovendring må tillegges merverdiavgift når det tas i bruk
De avgiftspliktige kan kreve at mottaker av tjenesten betaler merverdiavgiften ved innløsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer for permitteringsperioden og koronarelaterte sykepenger og omsorgspenger
Permitteringsperioden tilbakestilles og særregler for sykepenger og omsorgspenger videreføres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slutt for rettsrådmonopolet
Proposisjonen til Norges første advokatlov er fremlagt. Her er de viktigste punktene for regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sommeren er høytid for svindel og feilutbetalinger
Vær oppmerksom når kunden mener det haster å få betalt regningene. Da kan du være i ferd med å bli lurt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Pass opp for svindel i sommer!
Sommeren er høytid for såkalt direktørsvindel. Ukens gjest forteller deg hva du skal være obs på når svindlerne slår til.
Nyhet fra Regnskap Norge
Resultater kvalitetskontrollen 2020
Kontrollresultatene viser fremgang, både for ordinære kontroller og etterkontroller. Kvalitetsutviklingen har fortsatt, også under korona.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fra skatteetaten i sentrum til skattyters behov i fokus
Her er skattedirektørens innlegg på Regnskap Norges årsmøte 2021 – om etatens planer og hva de er opptatt av.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit
Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.
Nyhet fra Regnskap Norge
Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet
Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges
De midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen er forlenget til og med 30. september 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Pensjon fra første krone
Det er lagt frem lovforslag som skal innføre krav om pensjon fra første krone i private tjenestepensjonsordninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Unntaket fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati videreføres
Regjeringen foreslår å videreføre unntaket fra merverdiavgift for akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1. januar 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig lav merverdiavgiftssats forlenges
Ordningen med halvering av lav mva-sats fra 12 % til 6 % forlenges til og med 30. september 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Siste frist for å søke om betalingsutsettelser etter midlertidig ordning er 30. juni
Skattytere som fremdeles har økonomiske problemer på grunn av covid-19-utbruddet må etter 30. juni eventuelt søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet
Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester
I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 - kalkulator for beregning av tilskudd og tapt varelager
Nå kan du laste ned vår nye kalkulator som også inneholder oppsett for dokumentasjon av eierstruktur, spesifikasjon av tapt varelager, beregning av driftsresultat og kontrollhandlinger. Her finner du også avtalemaler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny styreleder
Ingebjørg Harto er ny styreleder i Regnskap Norge. Bli kjent med den ferske styrelederen i denne ukens podkast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Alle foreldre vil få mulighet til å utsette foreldrepenger
Den vedtatte endringen i folketrygdloven fjerner tidligere krav for å kunne utsette foreldrepenger, og trer i kraft 1. oktober 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal strategi for sirkulær økonomi er lansert
– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsregnskapsfristen er utsatt med to måneder
Med utsettelsen blir fristen for foretak med ordinært regnskapsår 31. august.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt styre i Regnskap Norge
Vi gratulerer styret og ser frem til et godt samarbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ett hederstegn ble utdelt på Regnskap Norges årsmøte 2021
Vi gratulerer Håkon Beltestad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 og 3 - nye forskriftsendringer
Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny digital løsning erstatter Samordnet registermelding del 2
Fra 10. juni skal alle typer registreringer, endringer og sletting i mva-registeret skje i Skatteetatens digitale løsning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ferie og feriepenger
Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 3 – fra mars 2021 gjelder nye regler for tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader
Det blir mulig å sende søknader fra i dag klokken 12.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteetaten overtar tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon
Fra 1. juni i år overtar skatteetaten ansvaret fra Finanstilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønn og HR – et stort og viktig fagområde
Nok et kull lønn- og HR-rådgivere har fått sin sertifisering fra Regnskap Norge, og de har delt sine erfaringer fra programmet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Uttalelse om mva på nettkurs
Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse vedrørende spørsmål om merverdiavgift på nettkurs.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – viktige endringer får tilbakevirkende kraft
Kompensasjon tapt varelager, frist, fisjonstilfeller, levert skattemelding og avtale som erstatter tidligere avtale er blant endringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Få ekspertens tips til hvordan du får mer i pensjon
Hva vet du om egen pensjon? Hva er dine drømmer for pensjonstiden? I ukens episode deler Lasse Rudi, ekspert på pensjon, sine beste tips.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre har ikke rett til omsorgsdager ved streik i skole eller barnehage
Flere skoler og barnehager er tatt ut i streik, og dette påvirker mange foreldre som er i arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 – frist for å bekrefte søknader forlenges
Samlet finanskomite går inn for å utsette fristen for å fastsette årsregnskap med 2 måneder i 2021. Dette påvirker også fristen for å bekrefte søknader om kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med 30 juni 2021. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale møter i foretak – permanente regelendringer trer i kraft 1. juni
Midlertidig lov oppheves samme dato. Foretakene får heretter mulighet til å selv velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale møter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni
Overgang til nytt støtterettslig regelverk gjør at det kun blir foretak med underskudd som får kompensasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – praksisendring ved sent levert skattemelding for 2019
Praksis knyttet til kravet om ikke levert skattemelding er endret, noe som åpner for at de som har fått nytt skatteoppgjør etter opprinnelig skjønnsfastsetting likevel kan søke kompensasjon. Endringen får tilbakevirkende kraft.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets overskudd 2021
Vi gleder oss til å dele ut prisen og ser frem til å motta nominasjoner fra dere!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bli kjent med ny administrerende direktør
Rune Aale-Hansen tiltrer som ny administrerende direktør i Regnskap Norge 1. september. Bli kjent med foreningens nye sjef i denne ukens podkast-episode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Folketrygdens grunnbeløp økes til 106 399 kroner
Det nye grunnbeløpet gjelder fra 1. mai 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitalt NM for ungdomsbedrifter
Knallgode regnskap fra nord til sør!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsloven endres 1. juli 2021
Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli.
Nyhet fra Regnskap Norge
Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021
Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2021
Forlengelse av midlertidig lav merverdiavgiftssats, forlengelse av unntak fra merverdiavgift på akupunktur, naprapati og osteopati, samt skattelette for pensjonister og justeringer av reglene om kildeskatt på renter og royalty er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer
Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering
Hvordan beskriver ukens gjest regnskapsbransjen? Sexy! Digitalisering, konsolidering og bærekraftsrapportering er tema når Ronny Thomas Jenssen i Sparebank 1 Regnskapshuset gjester Regnskap Norge-podden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke levert årsregnskap 2019 – tvangsoppløsning iverksettes 11. juni 2021
Aller siste frist for innsendelse, før tingretten blir orientert om at tvangsoppløsning kan iverksettes, er satt til 11. juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tilskuddsordning innreisekarantene – mandag 10. mai åpnes det for søknader
Betingelsene for å få kompensert utgifter ved innreisekarantene er offentliggjort.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager og andre endringer
Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars - april.
Nyhet fra Regnskap Norge
Det blir ingen arbeidsgiverperiode II
Det foreslås i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva er det egentlig greit å signere digitalt?
I denne artikkelen vil vi redegjøre nærmere for hva det er akseptabelt å signere digitalt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig ordning om rett til feriepenger på dagpenger er vedtatt
Det er vedtatt å innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling sommeren 2021 og 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan verdsette brukte materialer i regnskapet?
Regnskap Norge har deltatt i et europeisk samarbeid som har utviklet et forslag til en felles metode for verdsettelse av brukte materialer i balanseregnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge