Nyheter

All in på utvikling og omstilling
7 steg for endringsprosesser og hva Regnskap Norge tilbyr innen endringsledelse og forretningsutvikling.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester
I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - antall innrapporteringer til Økokrim på nivå med tidligere år
Regnskapsførere sendte i 2018 inn 61 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 42.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny hvitvaskingsrutine – orientering og veiledning
Ny hvitvaskingslov gjør det nødvendig for regnskapsforetak å etablere ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvorfor engasjere seg?
Vi ønsker deg velkommen til årsmøte og generalforsamling i Regnskap Norge, 11.–13. juni.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi
Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Et jubelår
I år fyller foreningen 50 år. Jubileumsåret vil markeres flere ganger, med Overskudd 2019 – jubileumskonferansen som det desiderte høydepunktet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Personal- og tredjepartsrabatter – Regnskap Norge foreslår ytterligere endringer
Regjeringen har lagt frem endringsforslag som i beskjeden grad bidrar til reduksjon i arbeidet arbeidsgiverne er pålagt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva betyr endringene av skattereglene og Brexit for regnskapsbransjen?
Vi jobber stadig for å opplyse og påvirke myndighetene for å legge forholdene til rette for bransjen og næringslivet. Da er det godt å ha en innsiktsfull medlemsskare i ryggen!
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen varsler endringer i beskatning av personalrabatter
Grenser for beskatning justeres, men arbeidsgivers administrative byrder påvirkes lite.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ordningen med frivillig retting virker godt
I 2018 ble uoppgitte formuer for seks milliarder meldt inn til skatteetaten.
Nyhet fra Regnskap Norge
KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning
Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking
Nyhet fra Regnskap Norge
Med akademi på menyen
Vi har lansert megameny og Regnskap Norge Akademiet – vårt eget kompetansehus.
Nyhet fra Regnskap Norge
Niende utgave av Regelverk for regnskapsføring er klar
Regelverket regnskapsførere må forholde seg til vokser stadig. I denne utgaven er ny hvitvaskingslov, atferdsnorm for behandling av personopplysninger og kassasystemlov de største nyhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
E-guiden - et nytt tilbud til næringsdrivende
I Altinn er det lagt ut en e-guide for personer som vurderer å starte virksomhet i serveringsbransjen. Regnskapsførere med kunder i denne bransjen bør gjøre seg kjent med tilbudet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utvikling og samarbeid
Vi jobber for å være den beste kursleverandøren innen våre fagområder, for å gi deg som medlem gode fordeler, og tilrettelegge for best mulige forhold for bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær
Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner
Bakgrunnen for forslaget er hensynet til lik avgiftsbehandling av bøker og tidsskrift. Regnskap Norge er positive, men har kommentert tre begrensende vilkår.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dette er resultatene fra kvalitetskontrollen 2018
89 % av de kontrollerte personene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Til sammenligning med fjoråret, ser vi en tilbakegang i antall godkjente ordinære kontroller blant virksomhetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør deg klar!
Det er ikke lenger et spørsmål OM det blir en overgang fra tradisjonelle til sirkulære forretningsmodeller, men NÅR.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snart kommer eBevis – et tiltak mot useriøse leverandører
Regjeringen har lagt frem en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Ett av tiltakene er eBevis, hvor data om bedrifter samles på ett sted.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til kredittkort og andre forbrukslån
Bankene må tilpasse seg de nye kravene innen 15. mai 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mer tyngde på skatt, lønn og HR – og lettere mva
Vi har gitt forenklingsinnspill til Finansdepartementets mva-ekspertgruppe og fått to nye fagtunge ressurser på huset.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer
Utarbeidelse av skatteskjemaer og årsregnskap er selve finalen i et regnskapsoppdrag. Kontrollen av at alt er rett er prikken over i´en.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i skatteskjemaene for 2018
Skattedirektoratet har laget en orientering om de viktigste endringene i skatteskjemaene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert
Sirkulærøkonomi er hetere enn noen gang, og det røk av Mass Andersens pistol og nettkabler i Oslo under Årsoppgjørets time denne uken.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitale trusler og virkemidler
Om truslene relatert til regnskapsbransjen og kundene, og hva regnskapsbedriftene kan gjøre for å redusere risikoen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover
Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler
Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenkling eller forvanskning?
Den nye regjeringsplattformen er opptatt av forenklinger. Denne uken har vi deltatt i Debatten på NRK, hvor vi diskuterte det motsatte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tiltak i den nye regjeringsplattformen
Det er mange positive signaler for næringslivet i den nye Regjeringsplattformen, der vi også kan regne hjem flere saker vi selv har jobbet for.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ekspertgruppe skal vurdere enklere merverdiavgift
Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsførers bekreftelse av kapitalinnskudd må skje via registrert regnskapsforetak
Foretaksregisteret har vurdert egen praksis, men kommet til at det ikke gjøres endringer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Grensen for revisjonsplikt heves
Tiltaket i den nye regjeringsplattformen for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører er fornuftig, og det er all grunn til å tro at næringslivet vil håndtere det på en forsvarlig måte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sammen for å oppnå felles mål
U35 er i gang, stadig flere slår ring om sirkulærøkonomien og vi ivaretar den gode dialogen med aktører som har sammenfallende interesser med bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tross regelendring – ikke alle arbeidsgivere sender digital inntektsmelding til NAV
I 2018 gjorde Skatteetaten a-meldingen papirløs. Nå i 2019 har NAV skrotet papirskjemaet for inntektsopplysninger og erstattet det med en digital inntektsmelding. Men sen innsending og fortsatt noe bruk av papirskjemaer, gjør at behandlingen av saker stopper opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fribilletter til frivillige for dugnadsarbeid og til sponsorer
Finansdepartementet har uttalt seg om skattlegging ved dugnadsinnsats og for ansatte hos sponsorer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgivers behandling av tips
I denne artikkelen vil du finne spørsmål og svar relatert til innrapporteringspliktene og regnskapsførselen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontantfaktura-unntaket bør gjelde generelt slik det er forstått til nå
Regnskap Norge ber om at Finansdepartementet avklarer situasjonen etter at Skattedirektoratet har avgitt uttalelse som begrenser adgangen til å bruke kontantfaktura.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsoppgjørets time
En hektisk periode er i gang.
Nyhet fra Regnskap Norge
Likevel begrensninger i adgangen til kontantfakturering?
Skattedirektoratet mener at adgangen til å dokumentere kontantsalg med kontantfakturaer likevel ikke gjelder for alle bokføringspliktige og alle typer kontantsalg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18
For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).
Nyhet fra Regnskap Norge
Hjelp dine kunder med pensjonsordningen
Mange kunder vet ikke at de kan få hjelp fra regnskapsfører til å administrere sine pensjonsordninger. Med Regnskap Norges samarbeidsavtale med Storebrand kan du enkelt holde oversikt og oppdatere bedriftenes pensjonsavtaler. I tillegg får kundene lavere pensjonskostnader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hele Norges økonomisjef
Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverksendringer innen skatt, avgift, bokføring og selskapsrett
Både Finansdepartementet og Næringsdepartementet har publisert oversikter over regelverksendringer som gjelder fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019
Både statens reiseregulativ og trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik får vi sving på den sirkulære økonomien i Norge
I 2018 bidro Regnskap Norge til å sparke i gang omleggingen til en sirkulær økonomi, og på tampen av året ble det tydelig at vi har blitt hørt. Som bransjeorganisasjon har vi brukt vår stemme til å påvirke myndighetene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer arbeidsrett fra og med 2019
Det er vedtatt en rekke lovendringer innenfor arbeidsretten gjeldende fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endrede regnskapsregler i finansnæringen
Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak og pensjonsforetak, samt for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt
Små enkeltpersonforetak og enkelte ansvarlige selskaper kan utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overtidsarbeid i årsoppgjøret - behov for å søke om dispensasjon?
Årsoppgjøret står for døren, og behovet for å jobbe utover normalarbeidstid øker. Har ditt firma vurdert om dere må søke Arbeidstilsynet om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene?
Nyhet fra Regnskap Norge
A-melding for desember 2018 - tvangsmulkt fra 24. januar
Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelendringer fra 2019
Fra årsskiftet er det flere viktige endringer i skatte- og bokføringsregelverket. Her finner du en oversikt over hva du må kjenne til som næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik rapporterer du ytelser fra forretningsforbindelser
Fra 2019 må arbeidsgivere innrapportere gaver, rabatter, deltakelse på arrangementer og bruk av bonuspoeng. Her finner du forslag til rutine og skjema for intern rapportering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste
Vi har laget en sjekkliste over de mest aktuelle forholdene næringsdrivende må informere om.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ikke lenger krav til revisor ved avvikling og mellombalanser
Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon, skal ikke lenger behøve revisor i forbindelse med avvikling og mellombalanser. Dette er de viktigste forenklingene som nå gjøres i aksjelovgivningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kontantfakturering blir fortsatt tillatt fra 2019
Forslaget om å forby kontantfakturering som alternativ til bruk av kassasystem gjennomføres ikke. Samtidig gjøres det enkelte andre forenklinger og justeringer i kontantsalgsreglene fra 1. januar 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 50
Utveksling av kunnskap og erfaringer gjør oss sterkere. Det vitner denne ukens ERFA-ledersamling, myndighetsmøte om forenkling og kontaktmøte med Finanstilsynet om.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre
Posten skal inneholde formuesverdi for selskapet pr 01.01.2019, men denne verdien vil for mange selskaper ikke være klar innen leveringsfristen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting
I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge