Nyheter

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte (oppdatert!)
Enighet på Stortinget om kompensasjonsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt
Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning for næringslivet - beregningsmodell
Vi har laget en beregningsmodell du kan bruke.
Nyhet fra Regnskap Norge
God kompetanse + god dialog = god rådgiver
Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-meldinger skal fortsatt leveres
Opplysningene fra a-melding er spesielt viktig for myndighetene under koronasituasjonen. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?
Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Skattedirektoratet har 3. mars 2020 publisert en prinsipputtalelse om beskatning av fri bil. Arbeidsgiver oppfyller trekkansvaret ved å sende særskilt melding til skattekontoret.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon
Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronakrisen og utbytte - krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kriselån
Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?
Nyhet fra Regnskap Norge
Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt
Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at personlig næringsdrivende og aksjeselskap kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke stemmer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Permittering – dette må du vite
Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner
Regnskapsførerne strekker seg langt for norsk næringsliv og gir bedriftene nødhjelp i en vanskelig situasjon. Det legges merke til av takknemlige kunder!
Nyhet fra Regnskap Norge
Kjære gode venner i regnskapsbransjen
Jeg vet at regnskapsførere over hele Norge nå bretter opp ermene og trår til for å hjelpe kundene sine. Det gjør meg utrolig stolt!
Nyhet fra Regnskap Norge
Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020
Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lemper på kravene til pendlere
Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona
Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tredje krisepakke - enighet på Stortinget
Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift – kan de næringsdrivende vente med levering av mva-meldinger?
Tvangsmulkt frafalles midlertidig for alle næringsdrivende som leverer mva-meldinger, men det ser ut til å bare være dem med alminnelig oppgavetermin som får utsatt betalingsforfall.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ingen tvil om hvilket regnskapssystem medlemmene er mest fornøyd med
Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Unntak fra kravet til fysiske møter er trådt i kraft
Fra lørdag 28. mars er det tillatt med elektronisk avholdelse av styremøter, generalforsamlinger og årsmøter i aksjeselskaper, samvirkeforetak mv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Innspill fra Regnskap Norge har blitt hørt
Krisepakken fra myndighetene i dag inneholder akkurat det vi har etterspurt. Samtidig etterlyser vi støtte for bortfall av inntekter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tredje krisepakke – flere endringer på skatte- og avgiftsområdet
Betalingsfristen for andre termin forskuddsskatt endres for personlige skattytere. I tillegg foreslår Regjeringen at lav mva-sats reduseres til 7 prosent og at redusert arbeidsgiveravgift utsettes til tredje termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nødhjelp til bedriftene inkluderer dekning av utgifter til regnskapsføring
I ny krisepakke vil Staten dekke faste kostnader for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?
Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.
Nyhet fra Regnskap Norge
Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet
Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer
Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.
Nyhet fra Regnskap Norge
Videomøte – hva bør du tenke på?
Mange jobber hjemmefra som følge av korona-utbruddet. Dette har gitt videomøte som møteform en rakettstart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-oppgaver og skattemelding for næringsdrivende – tvangsmulkt vil ikke bli ilagt
Skatteetaten vil ikke sanksjonere forsinkelser frem mot sommeren, som følge av Korona-situasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Neste krisepakke må inneholde sterkere lut
Bedriftene trenger at staten trår til med direkte tilskudd. Gjør som danskene og innfør en kompensasjonsordning for dekning av faste kostnader, mener Regnskap Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskapsbransjen har få permitteringer i uke 12
Regnskap Norge måler jevnlig konsekvensene koronaviruset har for bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert til koronaviruset
Bokføringspliktige skal etter 1.1.2020 kunne levere en standardisert SAF-T-fil ved varslede bokettersyn. Hindringer i å kunne levere, som oppstår som følge av effekten av koronaviruset, kvalifiserer til dispensasjon uten søknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vi gjør alt vi kan for å levere det dere medlemmer trenger nå
Vi informerer fortløpende på hjemmesiden, tilrettelegger for tettere dialog med medlemmene, og utarbeider kundebrev. Vi har også dialog med myndighetene og konkurransetilsynet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldre får dobbelt så mye omsorgspenger
Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket
Stortinget har vedtatt nye regler.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding
Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronakrisen - midlertidig adgang til digitale møter
Kravet til fysiske styremøter, årsmøter og generalforsamlinger foreslås endret midlertidig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for skatter og avgifter
Samtidig går Regjeringen tilbake på virkningstidspunktet for redusert mva-sats. Forslaget får virkning fra 20. mars, ikke 1. januar som opprinnelig foreslått.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronakrisen - verdsettelse av og noteopplysninger om eiendeler i regnskapet
I tider med økonomisk usikkerhet, er det ekstra viktig at styret og ledelsen involverer seg i de verdivurderinger og estimater som må gjøres i forbindelse med den finansielle rapporteringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 - til deg som leverer på vegne av andre
Skattedirektoratet har kommet med informasjon til regnskapsførere og andre som bistår skattytere med utfyllingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utkjøring av matvarer mv. – bruk av kassasystemet til å registrere salg
Skattedirektoratet har i en konkret sak lagt til grunn at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i to måneder
Partiene på Stortinget har blitt enige om flere tillegg til den økonomiske krisepakken i forbindelse med korona-situasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi
EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona – tiltakspakke knyttet til merverdiavgift
Tiltakene vil utgjøre en liten forskjell for de berørte i næringslivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona og rettigheter til selvstendig næringsdrivende
Hva gjelder nå om dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, kompensasjon for inntektsbortfall og betaling av forskuddsskatt?
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 - penger tilgode utbetales raskt etter innlevering
De første har mottatt sin skattemelding. Disse kan få utbetalt tilgodehavende allerede før påske.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge er her for deg
Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Regnskapsbransjen tar vare på sine kunder – norsk næringsliv. På samme måte tar Regnskap Norge vare på sine medlemmer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget
Her er hovedpunktene i avtalen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye lånetiltak og utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift
I pressekonferanse varsler regjeringen nye krisetiltak for å håndtere korona-krisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nødvendig med fristutsettelser
Vi jobber mot Skattedirektoratet og Finansdepartementet for snarlig avklaring om utsettelser og sanksjonsamnesti.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bedriftene blør og trenger flere tiltak NÅ
Bedriftene trenger likviditetsstøtte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringen foreslår at bedrifter kan tilbakeføre underskudd
Som følge av koronautbruddet foreslår regjeringen at bedrifter kan tilbakeføre underskudd i virksomheten 2020 mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens krisepakke for å bøte på økonomiske konsekvenser av korona
Personlige næringsdrivende får utsatt frist med å betale første termin av forskuddsskatten til 1. mai.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sjekkliste for bedrifter i nedgangstider
Koronaviruset bidrar til en raskere og sterkere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til bedriftene – ikke minst til virksomhetenes økonomistyring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva gjør Regnskap Norge med koronasituasjonen?
Spredningen av viruset gjør at mange har behov for trygghet og svar på hvilke grep de bør gjøre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Koronaviruset - regnskapsforetak må vurdere sin beredskap
Det er spesielt viktig å sette fokus på hvordan kritiske oppgaver skal løses ved stort fravær.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan kan koronaviruset påvirke årsregnskapet for 2019?
Har du ikke avlagt årsregnskapet for 2019 ennå? Da må virkningene knyttet til koronaviruset hensyntas når forutsetningen om fortsatt drift vurderes.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen i 2020 er helt ny
De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år en helt ny skattemelding. Onsdag 18. mars vil de første motta sin skattemelding.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan arbeidsgiver skattefritt dekke reise?
For å hindre smittespredning av korona-viruset blant kollektiv-reisende, kan det være aktuelt for arbeidsgiver å utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?
14. april er fristen for mva-melding for 1. termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny inkassolov – aktørene strides om effekten
I løpet av året blir det rimeligere å være dårlig betaler, men ekspertene strides om hvordan de nye reglene vil slå ut for bedriftene. Lavere gebyrer, gir raskere betaling, mener en aktør. En annen advarer mot at loven kan gi dårligere likviditet.
Nyhet fra Regnskap Norge