Nyheter

Sykepenger under ventekarantene
Arbeidstaker kan få sykmelding og sykepenger under ventekarantene dersom øvrige vilkår er oppfylt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Midlertidig rett til feriepenger
Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling
Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny administrerende direktør i Regnskap Norge
Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og har god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 - næringsdrivende får anledning til å søke utsettelse til 20. august
Både selskaper og personlig næringsdrivende får anledning til å søke.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - tapt varelager
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Regnskapsbransjen – «the place to be»
Christine om sin tid i Regnskap Norge, erfaringer på veien, utviklingen i bransjen og hva som blir viktig fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020 (OPPDATERT!)
Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018. (Artikkelen ble oppdatert 26.03.21, med bakgrunn i avklaringer fra Skatteetaten.)
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt fra Skatteetaten om kosmetisk kirurgi og mva
Spørsmål knyttet særlig til underleverandører til klinikker som leverer kosmetisk kirurgi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 - frist for å bekrefte søknader
Det er to frister å være oppmerksom på, og merk deg at bekreftelser må leveres i portal.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret
Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen
Skatteetaten oppretter "skattekontor" på grenseoverganger som en midlertidig ordning.
Nyhet fra Regnskap Norge
Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler
Søknadsfristen er 7. april 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?
12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny registreringsløsning for merverdiavgift - nedstengning av samordnet registermelding del 2
Høsten 2020 lanserte skatteetaten en ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret via skatteetaten hjemmesider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye krav til redegjørelse om likestilling og diskriminering
Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller annet offentlig dokument.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattemeldingen 2020 sendes ut puljevis over tre uker fra 16. mars
Fra 16. mars til 7. april blir skattemeldingen for inntektsåret 2020 sendt ut til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Fra liten til stor i regnskapsbransjen
Fra oppstart av egen virksomhet med én ansatt til fusjonering. Hva har vært suksessfaktorer og viktig å tenke på underveis?
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars
Den nye ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kalkulatorer til hjelp for beregning av tilskudd ifm koronapandemien
Vi har oppdatert Excel-kalkulatorene hvor du kan sjekke om søkere oppfyller kriteriene, beregne tilskudd og dokumentere utført arbeid.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni
Forskriften endres på tre sentrale områder.
Nyhet fra Regnskap Norge
Velkommen til generalforsamling i Regnskap Norge 2021
Generalforsamlingen gjennomføres digitalt tirsdag 15. juni kl. 13.00.
Nyhet fra Regnskap Norge
Byggeprosjekter og beregning av uttaksmerverdiavgift
Om uttaksreglene innenfor fast eiendom.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tap på krav – merverdiavgift
Med varierende inntjening i mange bransjer på grunn av pandemien, er det flere kunder som ikke kan betale for seg. Dette aktualiserer reglene om tap på krav.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fortsatt drift i årsregnskapet for 2020
Koronapandemien medfører at flere regnskapspliktige må vurdere om forutsetningen om fortsatt drift fortsatt er til stede.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - behov for å korrigere søknad?
Nå er det mulig å sende inn ny søknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - kommunale tilskudd påvirker ikke omsetningsfall likevel
Ny fortolkning kan få stor betydning for mange.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag om ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021
Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Teknologiutvikling handler om mennesker og evnen til endring
Du må rigge butikken på en annen måte for å ta ut potensialet, sier Lene Diesen, administrerende direktør i Semine.
Nyhet fra Regnskap Norge
Stortinget med flere endringer i krisetiltakene
Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Anmodning om romsligere frister i årsoppgjøret
Koronapandemien gir regnskaps- og revisjonsbransjen utfordringer med å gjennomføre årsoppgjøret til vanlig tid. Regnskap Norge og Revisorforeningen ber derfor om at fristene utsettes på samme måte som i 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Merverdiavgift på anskaffelser til hjemmekontor - naturalytelser
Skattedirektoratet oppdaterte nylig sin uttalelse om anskaffelser til hjemmekontor som følge av korona. Uttalelsen innebærer en oppmykning av reglene på mva-området.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vedvarende høyt arbeidstrykk tilsier at bransjen trenger fristutsettelser
Mange medlemmer forteller om lange og krevende arbeidsdager. Det er utfordrende å kombinere daglig drift med årsoppgjør, nå må vi samtidig hjelpe kundene med kompensasjonsordningene, betalingsutsettelser og permitteringer - fra hjemmekontor.
Nyhet fra Regnskap Norge
Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer
Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.
Nyhet fra Regnskap Norge
Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking
På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bedre kundedialog og mer effektive arbeidsprosesser
Vi har inngått samarbeidsavtale om digital signering og kundesjekk med Vipps AS.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Teknologi som forenkler
Hva kreves av ledelsen og virksomheten når teknologi er driveren?
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling
Én av kontrollhandlingene er forenklet. Endringen gjelder tilfeller hvor søkeren benytter muligheten til å bruke forbedret resultat i januar/februar 2020 som alternativ til ORFS.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T ett år etter
Kravet om å kunne levere bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk i SAF-T-formatet har passert ett år. Hva er erfaringene så langt?
Nyhet fra Regnskap Norge
Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter
Tolldirektoratet har hørt på Regnskap Norge og redusert oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsmateriale fra ti til fem år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Valgkomiteen søker ny styreleder i Regnskap Norge
Ny styreleder vil bidra til å sikre en god og langvarig relasjon mellom ny leder og styret i foreningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjør en forskjell for bransjen!
Brenner du for regnskapsbransjen og vil være med å påvirke bør du vurdere et verv i foreningen din.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres
Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gaver i arbeidsforhold – krav om generell ordning opphevet for alle anledninger
Skattemyndighetene bekrefter at kravet er opphevet for gaver som gis etter bestemmelsen i skattelovforskriften.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - skatte- og regnskapsmessig periodisering
Kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 skal periodiseres til 2020, både skattemessig og regnskapsmessig.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk
Utkastet er tilpasset forslag til ny regnskapsførerlov, og forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard.
Nyhet fra Regnskap Norge
Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet
Her finner du oversikt over aktuelle skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av koronakrisen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endring i reglene for arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet
Arbeidsgiver skal fra 2021 benytte satsen i sonen der arbeidet utføres.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hva må til for at Vedum skal få til endring?
Det kastes rundt 140 000 tonn kontormøbler hvert år i Norge. For å gjøre noe med dette må vi endre regelverket.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift
Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kompensasjonsordning 2 - ordningen utvides
Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar
Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søknadsfrist er 1. mars.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2021
Satsene i statens reiseregulativ gjelder til og med februar. Trekkfrie satser er endret med virkning fra 1. januar 2021 og gjelder for hele 2021.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betalinger til selvstendig næringsdrivende
Hvem og hva skal innrapporteres? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Det er noe av det artikkelen gir svar på.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi
Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatteinnkreving under koronakrisen
Der skatteetaten vanligvis begjærer konkurs, gis det nå ofte betalingsutsettelser isteden.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge-podden: Bør man bytte regnskapsfører om man går i minus?
Det svarer Andreas Vik i Aider på, som vil redefinere regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fagsupport som gjelder kompensasjonsordningen
Vi har satt sammen et eget team som håndterer henvendelser relatert til denne ordningen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veileder om naturalytelser
Skattedirektoratet har oppdatert veilederen om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Formålet er å forenkle.
Nyhet fra Regnskap Norge