Nyheter

Profesjonelle brukere sin vurdering av egne regnskapssystemer i 2018
Resultatene fra årets teknologiundersøkelse viser at antall regnskapsbedrifter som bruker 3 eller flere systemer har økt med 380 prosent på kun 2 år.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tips til bedriftens LinkedIn-profil
Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bysykkeleventyret som tok av
De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå har de ansatt en egen, intern økonomimedarbeider.
Nyhet fra Regnskap Norge
Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi
Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien.
Nyhet fra Regnskap Norge
Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder
Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Har du bestilt regelverksheftet, men ikke mottatt noe?
Teknisk feil har dessverre medført at bestillinger av "Regelverk for regnskapsføring" ikke har kommet gjennom.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 49
Sirkulærøkonomi får fotfeste i norsk politikk og næringsliv, og Nordic Smart Government har ambisjoner om å forenkle rapportering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019
Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen
Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov
Regnskap Norge har gitt Finanstilsynet mange innspill på hva som bør omtales og avklares i nytt rundskriv til hvitvaskingsloven.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 48
Den digitale omstillingen åpner opp for å løfte og styrke kvaliteter som er unike for oss mennesker. Nå er tiden for å dyrke kompetanser som relasjonsbygging og kommunikasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utredning av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet
Finansdepartementet har satt i gang et arbeid for å avklare om det finnes forenklingsmuligheter gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 47
Rekruttering til bransjen er på Regnskap Norge sin agenda. Vi jobber aktivt med høyskoler og universiteter for å sikre regnskapsvirksomhetene dyktige medarbeidere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019
Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.
Nyhet fra Regnskap Norge
Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave
Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 46
I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter
Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2018
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge flytter til nye lokaler
Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 45
Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema
NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kan du delta i workshop om klientdelegeringer i Altinn?
Brønnøysundregistrene skal gjennomføre en workshop på 3 timer 14. eller 15. november, som vil ta for seg ulike områder relatert til tilgangstyring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvordan utveksle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven?
Mange bruker i dag e-post ved utveksling av personopplysninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julen 2018: Har arbeidstaker krav på fri på inneklemte dager?
Julen nærmer seg, og med den ønsket fra ansatte om å ta litt ekstra lang juleferie ved å be om fri på såkalte «inneklemte dager». Har ansatte rett til fri på inneklemte dager?
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 44
Godt samarbeid med systemleverandørene er viktig i det digitale skiftet. Denne uken arrangerte vi Regnskap Norges IT-forum.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gode råd på veien - Vegvesenet ønsker hjelp fra deg som har utenlandske kunder
Vegvesenet har laget faktaark om de viktigste temaene for de som skal ferdes på veiene i Norge. Har du utenlandske kunder? Hjelp til med å spre informasjonen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Er det likelønn i regnskapsbransjen?
Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 43
Vi har hatt sirkulær økonomi på agendaen denne uken – både på Stortinget og i samarbeidsmøte med Høgskolen Innlandet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer
Den nye loven trådte i kraft 15. oktober. Alle som driver ekstern regnskapsførervirksomhet må gjøre seg kjent med den nye loven og tilpasse sine pålagte rutiner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 - økte krav til arbeidsgivere
Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utdanningsnivået øker blant autoriserte
Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?
Mye tyder på at det er manglende kontrollrutiner som har gjort det mulig for Keshvari å få utbetalt så store summer uten å ha rett på det.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 42
Vi taler i mot økte administrative byrder i høringsmøte på Stortinget, og du kan laste ned årets lønnsundersøkelse og bransjerapport.
Nyhet fra Regnskap Norge
Fradragsrett for transaksjonskostnader – i fritt fall?
I de senere årene har Skatteetatens praksis utviklet seg i retning av å innskrenke fradragsretten for mva på transaksjonskostnader.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge i høring om skatteforslagene i Statsbudsjettet 2019
Mandag var Regnskap Norge i Finanskomiteens høringsmøte om Statsbudsjettet. Der snakket vi for forenklinger og rettssikkerheten for skattytere.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsstatistikk 2018
Nå kan du laste ned resultatene fra årets lønnsundersøkelse. Lønnsveksten er 3 prosent fra året før.
Nyhet fra Regnskap Norge
Når må jeg slette ansattopplysninger?
Som arbeidsgiver må du sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder for lagringstid av opplysninger om de ansatte.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 41
Vi følger opp statsbudsjettet og utvikler lederutviklingsprogram i tett samarbeid med bransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
De viktigste økonomiske utviklingstrekkene i regnskapsbransjen
Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før.
Nyhet fra Regnskap Norge
Selskapsbeskatning - Endringer foreslås i rentebegrensningsregelen og i hjemmehørendebegrepet
Hensikten med forslagene er å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting og skattetilpasninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019
Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019
Det vil være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Beløpsgrensen er foreslått satt til 200 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019
Fastsettelse av øvre grense for personalrabatter og rapporteringsplikt for tips er blant de viktigste nyhetene i Statsbudsjettet 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 40
Vi har hatt fullsatt frokostseminar om endringsledelse i Stavanger denne uken. I tillegg har vi vært hos Skattedirektoratet og huset Norsk Regnskapsstiftelses fagutvalg for små foretak.
Nyhet fra Regnskap Norge
Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan søkes om digitalt
Digitalt søknadsskjema er tilgjengelig på arbeidstilsynet.no og lagres i Altinn.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vilkår for å behandle erstatningsutbetalinger som ulempeerstatning
Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse tatt for seg vilkårene for å la en erstatning redusere inngangsverdien fremfor direkte inntektsføring.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 39
Sirkulærøkonomi er i vinden. Det er også regnskapsførernes rolle i omstillingen. En rolle som sikrer bærekraftige og lønnsomme løsninger i norsk næringsliv.
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik digitaliseres økonomifunksjonen
Digitalisering kan være veien til en mer effektiv økonomifunksjon. Mer enn teknologi og duppeditter er dette ofte et spørsmål om prioriteringer, datakvalitet og godt håndtert endringsledelse.
Nyhet fra Regnskap Norge
Den tolvte spilleren på Sarpsborg 08
Fotballfans diskuterer gjerne strategien for neste kamp, langt færre snakker om hvordan klubbene styrer sin økonomi. Sarpsborg 08 er kjent for god og nøktern drift, og det får de ekstern hjelp til.
Nyhet fra Regnskap Norge
Direktørsvindel kan koste deg jobben
Direktørsvindel kan koste virksomheten dyrt, og det er ikke uvanlig at den som faller for det mister jobben. Svindlerne kan være overbevisende, men også enkle å avsløre – hvis man vet hvordan.
Nyhet fra Regnskap Norge
Viktig å trene på fremtiden
Ett år etter den offisielle lanseringen av Regnskap Norges program for forretningsutvikling, var tiden kommet for å høre om resultatene. – Det har gitt oss en mer solid organisasjon, sier én av deltakerne.
Nyhet fra Regnskap Norge
Snur i spørsmålet om papirkvitteringer
Det blir ikke krav om utskrift av papirkvittering hvis det benyttes en integrert betalingsløsning, ikke betales med sedler og mynter og kunden ikke ønsker kvittering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.
Nyhet fra Regnskap Norge
Christines hilsen uke 38
Tusen takk for to fantastiske dager fylt med energi og input. Jeg håper dere fikk verktøy som bidrar til at dere går med overskudd og når målene deres.
Nyhet fra Regnskap Norge
– Det digitale styrker det menneskelige i oss!
På første dag av Overskudd 2018 var foredragsholderne skjønt enige: Når datamaskinene overtar stadig mer av jobbene våre, blir det enda viktigere for oss å være mennesker!
Nyhet fra Regnskap Norge
Retningslinjer for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal bruke ved ileggelse av sanksjoner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årets overskudd 2018
Vi gratulerer vinneren Linn Murray!
Nyhet fra Regnskap Norge
Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018
Den nye loven med forskrift skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak.
Nyhet fra Regnskap Norge