Nyheter

MVA ved netthandel fra utlandet
Forskriftsendringer om forenklet mva-registrering for utenlandske næringsdrivende er fastsatt.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regnskap Norge forplikter seg og oppfordrer bransjen til å agere på klimaendringene
14 regnskapsorganisasjoner verden over har signert en global CALL TO ACTION som respons på klimaendringene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres
Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.
Nyhet fra Regnskap Norge
Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet
Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».
Nyhet fra Regnskap Norge
Konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet har endret navn
Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret".
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk
Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.
Nyhet fra Regnskap Norge
Svart omsetning ble utbytte for daglig leder
Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - ofte stilte spørsmål
Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.
Nyhet fra Regnskap Norge
EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift
Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars
Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.
Nyhet fra Regnskap Norge
Tingenes internett – når alt er koblet til alt
Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler
Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren
Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB
Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet
Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim
Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.
Nyhet fra Regnskap Norge
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert
Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Digitalt forum er etablert
– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Utbytte fra kriminalitet investeres i eiendom
Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking – husk å oppdatere status på reelle rettighetshavere og PEP
Det er også viktig å merke seg de spesielle oppbevaringsreglene.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonærregisteroppgaven post 7 - formuesverdien i nystiftede selskaper
Husk at nystiftede selskaper har fått ny verdsettelsesmetode.
Nyhet fra Regnskap Norge
Altinn-appene fjernes
Det nye Digitaliseringsdirektoratets første Altinn-grep er et ledd i ny produktstrategi.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nasjonal strategi for kunstig intelligens
Strategien beskriver de store linjene i regjeringens arbeid for ansvarlig bruk av kunstig intelligens i offentlig forvaltning og i relasjon til den private sektoren.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sammen er vi ustoppelige
De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.
Nyhet fra Regnskap Norge
A-melding - ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser
Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvitvasking - innhente legitimasjon på kjent kunde?
Den nye hvitvaskingsloven innebærer en klar innstramming.
Nyhet fra Regnskap Norge
Viktige korreksjoner i hvitvaskingsrundskrivet
Finanstilsynet har gjort fire endringer i rundskrivet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Varsling i arbeidslivet – nye regler fra 1. januar 2020
Regelverket om kritikkverdige forhold klargjøres bedre og legger mer ansvar på arbeidsgiver.
Nyhet fra Regnskap Norge
Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres
I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.
Nyhet fra Regnskap Norge
En kundeorientert og relevant regnskapsbransje
Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forsinkelsesrenten er økt til 9,5 prosent fra 1. januar 2020
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader settes opp til 400 kroner.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2019
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger.
Nyhet fra Regnskap Norge
Godt nytt år!
På denne tiden av året må regnskapsbransjen virkelig levere på høygir. Synliggjør verdien for kundene dine! I tiden fremover vil også vår rolle i omstillingen til et mer bærekraftig næringsliv bli viktig og verdifull.
Nyhet fra Regnskap Norge
Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020
Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye hvitvaskingsrundskriv er publisert - 60 foretak får kontroll i januar
Finanstilsynet vil gjennomføre tilsyn hos både regnskapsførere og revisorer allerede på nyåret 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020
Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.
Nyhet fra Regnskap Norge
Årsoppgjøret for 2019 - sjekkliste til kundene
Hvordan kan man tilrettelegge for at den mest hektiske tiden skal bli så god som mulig?
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i rutiner for betalingsoppdrag
Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB.
Nyhet fra Regnskap Norge
Takseringsregler for 2019
Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?
Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.
Nyhet fra Regnskap Norge
Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter
Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge?
Nyhet fra Regnskap Norge
Skattesatser for bilgodtgjørelse og firmabil i 2020
Sats for skattefri bilgodtgjørelse er lik 2019-satsen, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker noe.
Nyhet fra Regnskap Norge
Forslag til ny revisorlov
Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.
Nyhet fra Regnskap Norge
Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging
Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.
Nyhet fra Regnskap Norge
Accountants can save the world
Vi møtte regnskaps- og revisjonsforeninger fra mange land denne uken i forbindelse med Accounting for Sustainabilitys møte i London.
Nyhet fra Regnskap Norge
Endringer i forenklet IFRS
Forskrift om forenklet IFRS er endret med virkning for 2019-regnskapet.
Nyhet fra Regnskap Norge
Julegaver til ansatte og skatteplikt
Det nærmer seg jul og i den forbindelse lurer flere på hva man kan gi i gave til ansatte uten at gaven blir skattepliktig.
Nyhet fra Regnskap Norge
SAF-T fra nyttår – hva må du tenke på?
Kontoplan og MVA-kodene må tilpasses SAF-T, og det bør testes om SAF-T-eksporten fungerer.
Nyhet fra Regnskap Norge
Satser for trekkfri kostgodtgjørelse i 2020
Fra og med 2020 gjelder satsene både innland og utland.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kost og losji - sats for fordelsbeskatning i 2020
Satsene for skattlegging av helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er økt noe fra 2019.
Nyhet fra Regnskap Norge
Aksjonærregisteroppgaven 2019 - brevmal og sjekkliste
Sørg for å innhente opplysninger i god tid før fristen 31. januar 2020.
Nyhet fra Regnskap Norge
Hvem kan signere oppdragsavtaler?
Kan andre enn daglig leder signere oppdragsavtaler på vegne av regnskapsforetaket?
Nyhet fra Regnskap Norge
Slik holder du en god presentasjon
Skal du legge frem regnskap og budsjett for styret eller forklare strategien for de ansatte? God teknikk gjør at budskapet når frem hos tilhørerne.
Nyhet fra Regnskap Norge
Coworking – en hurtigvoksende momsbombe
Stadig færre vil sitte alene og jobbe. Coworking er derfor attraktivt for både leietakere og gårdeiere. Men fenomenet er en mva-bombe som gjør at alle involverte må holde tunga rett i munnen.
Nyhet fra Regnskap Norge
Sterkere digitaliseringsmuskler og mer penger
Fra nyttår slås Difi og Altinn sammen og blir Digitaliseringsdirektoratet. Direktoratssjef Steffen Sutorius ønsker seg større økonomiske muskler og mer slagkraft til forenkling og digitalisering.
Nyhet fra Regnskap Norge
Vi skaper dagens og fremtidens suksesshistorier for bransjen
Om å bidra til og forstå utviklingen i det store bildet – og å la seg inspirere av hverandre.
Nyhet fra Regnskap Norge
Kundeorientering, teknologiinteresse og utvikling av menneskelig kompetanse
Fire gaseller er med i LederOppgjørets første kull. Vi har spurt dem om hva de lykkes med og hva de mener blir viktig fremover.
Nyhet fra Regnskap Norge
Lønnsnivå 2019 for autoriserte regnskapsførere
Gjennomsnittlig fastlønn har økt med 3,2 prosent.
Nyhet fra Regnskap Norge
Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
Nyhet fra Regnskap Norge