HR

Motiverte og engasjerte medarbeidere vil alltid være et konkurransefortrinn – det kan vi hjelpe deg med!

Sammen skaper vi engasjement.


Gjennom godt HR-arbeid vil bedriften oppleve å få medarbeidere med økt engasjement, trivsel og motivasjon i arbeidshverdagen. 

I dagens samfunn er de menneskelige ressursene viktigere enn noen gang, samtidig krever dagens medarbeidere mer av sin leder og det er derav viktig å sette av tid og ressurser til utvikling av både ledere og medarbeidere.

Alle medarbeidere har ideer, kunnskaper og erfaringer, og vi mennesker har et behov for å bruke våre evner i arbeidshverdagen. Vi kan bistå med å avdekke den menneskelige kunnskapskapital bedriften har tilgjengelig, for å gi en optimal fordeling av ressursene og samtidig kartlegge hvilke områder bedriften bør videreutvikle. Det er viktig å ta hensyn til fremtidig vekst og planlegge i henhold til bedriftens mål og strategi. Personlig utvikling av personalet mot et felles mål vil alltid være en god investering.

Gjennom våre HR-tjenester vil man som kunde også nyte det å ha en sparringspartner som er oppdatert på gjeldende lovverk, både når det kommer til krav til formaliteter i forbindelse med blant annet arbeidskontrakter, herunder permitteringer og oppsigelser. Vi hjelper også til ved ansettelsesprosessen slik at man sammen finner den ansatte som passer inn i bedriften, noe som gir en trygghet for at man finner den riktige personen til å løse de oppgaver det er behov for å løses.

Vi kan gi lederstøtte gjennom å støtte oppunder den daglig leders rolle ovenfor sitt personal, gjennom å skape bevissthet rundt egen ledelse og på den måten styrke samhandling mellom ansatt og ledelse. En god relasjon mellom leder og medarbeider skaper tillitsfulle medarbeidere, lavere sykefravær, økt trivsel og mer jobbengasjement blant ansatte. Gjennom vår lederstøtteprogram får man også tilbud om vår deltakelse på personalmøter, bistand til kartlegging av trivsel og utfordringer på arbeidsplassen.

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

·         Arbeidsavtaler

·         Oppsigelser/nedbemanning/permittering

·         Administrasjon og løpende oppdatering av pensjonsportal

·         Inntektsmelding NAV ved sykefravær og permisjoner

·         Fraværsoppfølging (regler rundt egenmeldinger, barn syk, trender)

·         Personalhåndbok

·         Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement, sparringspartner)

·         Medarbeiderutvikling (fremme motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)

·         Bistand til målrettet arbeid for å redusere eller opprettholde lavt sykefravær

·         Personalplanlegging/fordeling ressurser

·         Medarbeidersamtaler - tips/råd

·         Deltakelse på personalmøter